- 2017-02-16

Smidigare arbetskraftsinvandring helt nödvändig

Långa handläggningstider och tröghet hos myndigheterna är de största utmaningarna för arbetskraftsinvandringen enligt Sveriges Ingenjörer. Varje månad hanterar förbundet flera hundra ansökningsärenden.

I veckan gjorde LO tillsammans med Socialdemokraterna ett uppmärksammat utspel om skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU. Tidigare har även Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv i en gemensam debattartikel kritiserat föreslagna sanktioner på samma område. Från Sveriges Ingenjörers sida efterlyses ett tydligt fokus i både debatten och i framtida regelförslag.  

– Det är ingen större mening att prata om huruvida reglerna ska skärpas eller lättas, först och främst behöver dagens stora problem lösas. En smidigare tillståndsprocess måste vara prio ett, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.       

Ingenjörer är hett eftertraktade

Utländsk arbetskraft är ett dagligt inslag i Sveriges Ingenjörers verksamhet. Varje månad går förbundets kansli igenom och yttrar sig över cirka 600 ansökningar från utländska ingenjörer som vill arbeta i Sverige. Yttrandena görs på begäran av Migrationsverket och syftar till att säkerställa att anställningsvillkoren är i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande, som anges i utlänningslagen.

Vi är bland de fackförbund i landet som bedömer flest tillståndsärenden, säger Magnus Skagerfält, utredare på Sveriges Ingenjörer och ansvarig för yttrandena.   

Ingenjörer är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. När ekonomin dessutom går för högvarv har behovet av teknisk kompetens vuxit ytterligare.

– Ansökningarna handlar ofta om kompententa ingenjörer med potential att göra stor nytta. Bekymret är den stora belastningen i relation till knappa resurser, säger Magnus Skagerfält.   

Mer att göra för fackförbunden

Antalet ansökningar som inkommit till förbundskansliet har ökat konstant sedan 2008. Ökningen sammanfaller i tid med slopandet av myndigheternas bestämmanderätt över vilka branscher som har behov av utländsk arbetskraft. Resurserna för att bistå Migrationsverket med bedömningarna måste Sveriges Ingenjörer, liksom andra fackförbund, själva stå för.

Internationell rörlighet för ingenjörer är värdefullt för Sverige som industri- och innovationsland. Då borde det vara naturligt för samhället att satsa på att åstadkomma en smidigare hantering. Nu är tillståndsprocessen för högkvalificerad arbetskraft från utlandet alldeles för splittrad och trög, säger Peter Larsson.  

Förändringar behövs

För att skapa sig en tydligare bild av situationen för utländska ingenjörer kommer Sveriges Ingenjörer inom kort att göra en större översyn av ansökningsläget. Det ska bland annat ligga till grund för utveckling förbundets långsiktiga policy i frågan. Men redan nu har man delgett sina synpunkter om föreslagna förändringar i hanteringen av arbetstillstånd. Nyligen överlämnades ett remissvar på SOU:n ”Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”. Ett betänkande som enligt förbundet lämnat luckor.  

– Utredaren har framförallt föreslagit utvidgade kontroller av arbetsgivare. Vi saknar konkreta förslag som stärker arbetskraftsinvandrares ställning, säger Peter Larsson.


 

Vår syn på förslagen i ”Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”:

 • Krav på anställningsavtal ska ges i samband med en ansökan om arbetstillstånd 
  Ett bindande anställningsavtal med kollektivavtalade eller motsvarande villkor ger arbetstagaren trygghet på arbetsmarknaden. Precis som svenska arbetstagare ges ett skydd av sitt anställningsavtal, borde samma synsätt gälla också för utländska arbetstagare. Förbundet tror därför att ett stärkande av anställningsavtalets funktion i arbetstillståndsprocessen skulle gynna den enskilde arbetsinvandraren.

 • Ökade möjligheter för arbetsgivare att vidta rättelse 
  Bättre möjligheter för arbetsgivare att i efterhand korrigera formella brister i anställningsvillkor är bra. Det minskar risken för den enskilde arbetskraftsinvandraren att bli av med sitt arbetstillstånd av skäl som hen inte kan råda över. Det borde dock ges möjlighet att göra den typen av korrigeringar även efter att Migrationsverket upptäckt bristerna; i vart fall vid enklare fel.

 • Utökade sanktioner mot arbetsgivare 
  Det är bra med ett tydligt straffansvar för arbetsgivare som använder skenanställningar. Men det bör komma i fråga endast i fall då det är uppenbart skäligt. Det får inte utformas så att arbetsgivare avskräcks från att anställa utländsk arbetskraft. Det saknas vassare verktyg för att beivra utländska arbetsgivare som bryter mot reglerna.  

 • Utökad kontroll av arbetsgivaren 
  Myndigheterna behöver få klarare instruktioner och ta ett större ansvar i att kontrollera och inspektera efterlevnaden av beviljade arbetstillstånd. Fackförbundens roll är inte och ska inte vara att upprätthålla myndigheternas regelverk. Sveriges Ingenjörers har en självpåtagen uppgift att vårda kollektivavtalet och att hjälpa medlemmar att driva tvister när arbetsgivaren bryter mot dessa och andra arbetsrättsliga regler.

 • Korta Migrationsverkets handläggningstider och öka effektiviteten i systemet 
  Utifrån dagens situation, är det särskilt viktigt att korta handläggningstiderna och reducera administrationskostnader för fackförbunden. Sveriges Ingenjörer ser därför positivt på ett framtida uppdrag åt Migrationsverket att initiera dialog med arbetsmarknadens parter för att effektivisera prövningen av uppehållstillstånd och arbetstillstånd.  Förslag om att bedöma arbetsgivare utifrån certifieringar, tror inte förbundet på. En sådan modell skulle innebära att en kategori företag handläggs på ett visst sätt och andra kategorier på annat sätt. Det ger inte någon bra helhetslösning.

För mer information, kontakta
Peter Larsson, peter.larsson@sverigesingenjorer.se, tel. 08-6138090
Magnus Skagerfält, magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se, tel. 08-6138028

Senaste nyheterna

Nya avtal inom IT och telekom

2017-04-27

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Jusek och Civilekonomerna tecknat avtal med Almega för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 procent, vilket är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

Vilken kultur väljer vi att bidra till?

2017-04-26

Sveriges Ingenjörers ordförande reagerar på kvinnors berättelser om en jobbkultur präglad av utanförskap, sexistiska kommentarer och brist på respekt.

Sveriges Innovationsriksdag

2017-04-24

Den 25 och 26 april samlas aktörer som jobbar med innovationsstöd för att diskutera hur vi skapar sysselsättning, smartare städer och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

2017-04-22

DEBATT I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen i manifestationen March for Science. Vi har ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle, skriver Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand med flera företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet.

Ny modell får småföretag att växa

2017-04-21

Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar pilotprojektet ”Den första ingenjören” som efter två år nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Projektet har bland annat resulterat i en ny arbetsmodell som också ska spridas över hela landet.