- 2017-02-16

Smidigare arbetskraftsinvandring helt nödvändig

Långa handläggningstider och tröghet hos myndigheterna är de största utmaningarna för arbetskraftsinvandringen enligt Sveriges Ingenjörer. Varje månad hanterar förbundet flera hundra ansökningsärenden.

I veckan gjorde LO tillsammans med Socialdemokraterna ett uppmärksammat utspel om skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU. Tidigare har även Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv i en gemensam debattartikel kritiserat föreslagna sanktioner på samma område. Från Sveriges Ingenjörers sida efterlyses ett tydligt fokus i både debatten och i framtida regelförslag.  

– Det är ingen större mening att prata om huruvida reglerna ska skärpas eller lättas, först och främst behöver dagens stora problem lösas. En smidigare tillståndsprocess måste vara prio ett, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.       

Ingenjörer är hett eftertraktade

Utländsk arbetskraft är ett dagligt inslag i Sveriges Ingenjörers verksamhet. Varje månad går förbundets kansli igenom och yttrar sig över cirka 600 ansökningar från utländska ingenjörer som vill arbeta i Sverige. Yttrandena görs på begäran av Migrationsverket och syftar till att säkerställa att anställningsvillkoren är i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande, som anges i utlänningslagen.

Vi är bland de fackförbund i landet som bedömer flest tillståndsärenden, säger Magnus Skagerfält, utredare på Sveriges Ingenjörer och ansvarig för yttrandena.   

Ingenjörer är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. När ekonomin dessutom går för högvarv har behovet av teknisk kompetens vuxit ytterligare.

– Ansökningarna handlar ofta om kompententa ingenjörer med potential att göra stor nytta. Bekymret är den stora belastningen i relation till knappa resurser, säger Magnus Skagerfält.   

Mer att göra för fackförbunden

Antalet ansökningar som inkommit till förbundskansliet har ökat konstant sedan 2008. Ökningen sammanfaller i tid med slopandet av myndigheternas bestämmanderätt över vilka branscher som har behov av utländsk arbetskraft. Resurserna för att bistå Migrationsverket med bedömningarna måste Sveriges Ingenjörer, liksom andra fackförbund, själva stå för.

Internationell rörlighet för ingenjörer är värdefullt för Sverige som industri- och innovationsland. Då borde det vara naturligt för samhället att satsa på att åstadkomma en smidigare hantering. Nu är tillståndsprocessen för högkvalificerad arbetskraft från utlandet alldeles för splittrad och trög, säger Peter Larsson.  

Förändringar behövs

För att skapa sig en tydligare bild av situationen för utländska ingenjörer kommer Sveriges Ingenjörer inom kort att göra en större översyn av ansökningsläget. Det ska bland annat ligga till grund för utveckling förbundets långsiktiga policy i frågan. Men redan nu har man delgett sina synpunkter om föreslagna förändringar i hanteringen av arbetstillstånd. Nyligen överlämnades ett remissvar på SOU:n ”Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”. Ett betänkande som enligt förbundet lämnat luckor.  

– Utredaren har framförallt föreslagit utvidgade kontroller av arbetsgivare. Vi saknar konkreta förslag som stärker arbetskraftsinvandrares ställning, säger Peter Larsson.


 

Vår syn på förslagen i ”Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”:

 • Krav på anställningsavtal ska ges i samband med en ansökan om arbetstillstånd 
  Ett bindande anställningsavtal med kollektivavtalade eller motsvarande villkor ger arbetstagaren trygghet på arbetsmarknaden. Precis som svenska arbetstagare ges ett skydd av sitt anställningsavtal, borde samma synsätt gälla också för utländska arbetstagare. Förbundet tror därför att ett stärkande av anställningsavtalets funktion i arbetstillståndsprocessen skulle gynna den enskilde arbetsinvandraren.

 • Ökade möjligheter för arbetsgivare att vidta rättelse 
  Bättre möjligheter för arbetsgivare att i efterhand korrigera formella brister i anställningsvillkor är bra. Det minskar risken för den enskilde arbetskraftsinvandraren att bli av med sitt arbetstillstånd av skäl som hen inte kan råda över. Det borde dock ges möjlighet att göra den typen av korrigeringar även efter att Migrationsverket upptäckt bristerna; i vart fall vid enklare fel.

 • Utökade sanktioner mot arbetsgivare 
  Det är bra med ett tydligt straffansvar för arbetsgivare som använder skenanställningar. Men det bör komma i fråga endast i fall då det är uppenbart skäligt. Det får inte utformas så att arbetsgivare avskräcks från att anställa utländsk arbetskraft. Det saknas vassare verktyg för att beivra utländska arbetsgivare som bryter mot reglerna.  

 • Utökad kontroll av arbetsgivaren 
  Myndigheterna behöver få klarare instruktioner och ta ett större ansvar i att kontrollera och inspektera efterlevnaden av beviljade arbetstillstånd. Fackförbundens roll är inte och ska inte vara att upprätthålla myndigheternas regelverk. Sveriges Ingenjörers har en självpåtagen uppgift att vårda kollektivavtalet och att hjälpa medlemmar att driva tvister när arbetsgivaren bryter mot dessa och andra arbetsrättsliga regler.

 • Korta Migrationsverkets handläggningstider och öka effektiviteten i systemet 
  Utifrån dagens situation, är det särskilt viktigt att korta handläggningstiderna och reducera administrationskostnader för fackförbunden. Sveriges Ingenjörer ser därför positivt på ett framtida uppdrag åt Migrationsverket att initiera dialog med arbetsmarknadens parter för att effektivisera prövningen av uppehållstillstånd och arbetstillstånd.  Förslag om att bedöma arbetsgivare utifrån certifieringar, tror inte förbundet på. En sådan modell skulle innebära att en kategori företag handläggs på ett visst sätt och andra kategorier på annat sätt. Det ger inte någon bra helhetslösning.

För mer information, kontakta
Peter Larsson, peter.larsson@sverigesingenjorer.se, tel. 08-6138090
Magnus Skagerfält, magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se, tel. 08-6138028

Senaste nyheterna

Blekinge kan ta täten i klimatomställning

2017-03-21

DEBATT Blekinge har en stolt historia av industriframgångar och många av dem har möjliggjorts av ingenjörer. Vi är övertygade om att länet har stor potential för nya framgångar. Genom tydligt ledarskap och nya innovationer inom bland annat bioenergi kan det bli verklighet, skriver Sveriges Ingenjörers Per-Inge Bäck och Peter Larsson.

Det finns alltid något att räkna på

2017-03-14

Med anledning av internationella Pi-dagen och matematikens dag idag, gästbloggar Kimmo Eriksson, Civilingenjör och professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Missa inte hans tankar om matematik!

Öppna dörrarna till universiteten på vid gavel

2017-03-10

DEBATT Du har rätt Stefan Löfven, andraplatsen i innovationskraft räcker inte. Öppna därför möjligheten även för högutbildade att utveckla sina kunskaper på universitet och högskolor. Det är spetskompetens som kan göra oss världsledande, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal – om rätt innehåll

2017-03-09

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin har i dag lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena (Opo) lämnat till parterna på onsdagen. Facken är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.

Jämställda ingångslöner för ingenjörer – trendbrott eller engångsföreteelse?

2017-03-08

Vår färska statistik visar att ingångslönerna för ingenjörer inte längre skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Vi vill dock lyfta ett varnande finger.