Norrbottens-Kuriren, debatt - 2016-05-24

Sverige – ett land att räkna med?

DEBATT Fler barn måste ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft, skriver Sveriges Ingenjörer i Norrbotten.

Den 25 maj ska riksdagen klubba ett förslag om att undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar i grundskolan. Det är utmärkt, men mer behöver göras för att vända de sjunkande resultaten i matematik. Varför är matte så viktigt?

Det handlar framför allt om två saker:

För det första: matematik är viktigt för demokratin. Matematiska och statistiska resonemang ligger till grund för många viktiga vägval, politiska såväl som i den egna vardagen. Goda kunskaper i matematik är därför en av de fundamentala demokratiska kompetenser som gör det möjligt för medborgarna att kritiskt granska politiken och fatta bra vardagsbeslut.

För det andra: matematik är grunden för utveckling och konkurrenskraft. Vi måste fånga upp och ge fler chansen att upptäcka och odla intresset för matematik för att säkra den kompetens som behövs.

I dag rekryteras i praktiken våra ingenjörer ur en smalt segment av barn till högutbildade. Det är inte hållbart varken ur ett demokratiskt eller ekonomiskt perspektiv. För en modern IT-stad som Luleå med många teknikföretag kommer kompetensförsörjningen bli avgörande för att denna landsände ska vara konkurrenskraftig.

Flera internationella studier visar att svenska elevers kunskaper i matematik har sjunkit. PISA 2009 visar en betydande nedgång bland svenska 15-åringar jämfört med 2003. Samma trend visar TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study); svenska tioåringars mattekunskaper ligger under EU-OECD-snittet. Undervisningstiden är sannolikt en delförklaring då Sverige har minst undervisningstid för elever i årskurs 8 av alla länder (!) i undersökningen. Regeringens förslag om ökad undervisningstid är välkommet. Men det räcker inte. Det behövs också särskilda insatser för att motverka den sociala snedrekryteringen.

Den demokratiska aspekten av matematik talas det sällan om - att förse alla barn med den matematiska rustning som krävs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information i livet och politiken. Mot bakgrund av ökade krav på medborgarna för att kunna delta i samhällsgemenskapen och det enorma informationsflödet blir demokratiaspekten ännu viktigare.

Matte är stommen i stora delar av det moderna samhället och präglar allt ifrån arbetslivet till det privata livspusslet. Matematik framkallar känslor som få andra ämnen i skolan. Många har ett komplicerat förhållande till matematik, det är något man vill vara bra på, och att vara duktig på matte associeras inte sällan till hög status. Samtidigt är det ett ämne som skrämmer. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker.

Vad kan göras?

Projektet KOOLT (KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse) har tittat på framgångsfaktorer för att främja teknikintresse och minska snedrekryteringen. Resultatet visar vikten av undervisning som kopplar teorin till verkligheten med vardagsnära experiment. En annan lärdom från projektet är betydelsen av förebilder. För att göra undervisningen konkret och levande behöver företag och de som arbetar där visa vad man kan använda matematiken till. Det blir extra viktigt för dem som inte har med sig detta hemifrån.

I en studie gjord av Lärarnas riksförbund bland matematiklärare rankas lärare med särskilda kunskaper i matematik högt. Bristen på specialistkompetens gör att många barn inte når målen. Men det handlar också om att ge fler möjlighet att upptäcka glädjen i matematiken och skaffa sig de kunskaper som är så viktiga för fortsatta studier men också för att tillvarata sina intressen i samhället.

Därför föreslår vi utöver de 105 nya undervisningstimmarna följande:

• Utöka möjligheten för högskolestuderande inom matematik och teknik att jobba som assistenter i grundskolan. De kan hjälpa till i undervisningen som extra stöd, hålla laborationer och hjälpa till med läxor efter skoltid. Då ökar inslagen av det som har positiv påverkan på snedrekryteringen: eleverna får roligare verklighetsnära undervisning och mer positiv syn på matte samtidigt som de får förebilder och en känsla för matematiken som verktyg i olika yrken. För studenternas del innebär det värdefulla kontakter, meriter och meningsfulla roliga arbetsuppgifter.

• Prioritera lärare med särskilda kvalifikationer i matematik. Detta är ett ansvar för både staten och kommunerna. För att fler elever ska nå målen, få en positiv bild av matte och sina egna möjligheter att lyckas i ämnet måste vi gå från ord till handling och anslå medel.

Vi måste se till att fler barn ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft. Om Sverige ska fortsätta konkurrera med kunskap och ligga i framkant är det inte hållbart med de låga resultaten i matematik.

För Norrbotten blir detta ännu tydligare då vi sett en strukturomvandling med en växande IT-bransch där matematik är en nyckelkompetens. Idag är matematik inte sällan sorterande där barn från hem utan studietradition går ut skolan utan matematisk rustning. Därför handlar höjda ambitioner inom matematik om den grundläggande demokratiska tanken att utjämna barns livschanser. Det är vi skyldiga våra barn.

Daniel Smirat, ledamot Sveriges Ingenjörer Norrbotten & vice ordförande kommunfullmäktige i Luleå (S)
Stefan Wänstedt, ordförande Sveriges Ingenjörer Norrbotten
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer 

Läs artikeln på kuriren.nu

Senaste nyheterna

Får du mer eller mindre än 48 600 kr i lön?

2017-02-24

Medellönen för ingenjörer ligger på 48 600 kr i månaden. Det vet vi tack vare de drygt 70 000 ingenjörer som svarade på förra årets löneenkät. Stort tack till alla ni som bidragit.

Lågt avtalsbud från arbetsgivare i industrin

2017-02-23

Flera arbetsgivare inom industrin, bland andra Teknikarbetsgivarna, har i dag lämnat gemensamma bud till facken inom industrin. De föreslår löneökningar på 1,5 procent för ett år. För lågt, svarar Sveriges Ingenjörer.

Vi, Almega och Unionen överens om flexpension i tjänsteföretag

2017-02-22

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

Bra löner och villkor stärker den svenska konkurrenskraften

2017-02-20

Även om svensk konkurrenskraft i dag är god, riskerar svenska teknikföretag att tappa den bästa kompetensen om inte företagen ger bra villkor.

Elvägen gör att vi tror på Gävleborg som idéregion

2017-02-20

DEBATT Gävleborg har en stolt historia av industriframgångar. Mycket är tack vare insatser från ingenjörer. Fortfarande finns dock en stor potential att utveckla länet, skriver Sveriges Ingenjörers Karin Jakobsson och Peter Larsson.