Norrbottens-Kuriren, debatt - 2016-05-24

Sverige – ett land att räkna med?

DEBATT Fler barn måste ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft, skriver Sveriges Ingenjörer i Norrbotten.

Den 25 maj ska riksdagen klubba ett förslag om att undervisningstiden i matematik ska utökas med 105 timmar i grundskolan. Det är utmärkt, men mer behöver göras för att vända de sjunkande resultaten i matematik. Varför är matte så viktigt?

Det handlar framför allt om två saker:

För det första: matematik är viktigt för demokratin. Matematiska och statistiska resonemang ligger till grund för många viktiga vägval, politiska såväl som i den egna vardagen. Goda kunskaper i matematik är därför en av de fundamentala demokratiska kompetenser som gör det möjligt för medborgarna att kritiskt granska politiken och fatta bra vardagsbeslut.

För det andra: matematik är grunden för utveckling och konkurrenskraft. Vi måste fånga upp och ge fler chansen att upptäcka och odla intresset för matematik för att säkra den kompetens som behövs.

I dag rekryteras i praktiken våra ingenjörer ur en smalt segment av barn till högutbildade. Det är inte hållbart varken ur ett demokratiskt eller ekonomiskt perspektiv. För en modern IT-stad som Luleå med många teknikföretag kommer kompetensförsörjningen bli avgörande för att denna landsände ska vara konkurrenskraftig.

Flera internationella studier visar att svenska elevers kunskaper i matematik har sjunkit. PISA 2009 visar en betydande nedgång bland svenska 15-åringar jämfört med 2003. Samma trend visar TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study); svenska tioåringars mattekunskaper ligger under EU-OECD-snittet. Undervisningstiden är sannolikt en delförklaring då Sverige har minst undervisningstid för elever i årskurs 8 av alla länder (!) i undersökningen. Regeringens förslag om ökad undervisningstid är välkommet. Men det räcker inte. Det behövs också särskilda insatser för att motverka den sociala snedrekryteringen.

Den demokratiska aspekten av matematik talas det sällan om - att förse alla barn med den matematiska rustning som krävs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information i livet och politiken. Mot bakgrund av ökade krav på medborgarna för att kunna delta i samhällsgemenskapen och det enorma informationsflödet blir demokratiaspekten ännu viktigare.

Matte är stommen i stora delar av det moderna samhället och präglar allt ifrån arbetslivet till det privata livspusslet. Matematik framkallar känslor som få andra ämnen i skolan. Många har ett komplicerat förhållande till matematik, det är något man vill vara bra på, och att vara duktig på matte associeras inte sällan till hög status. Samtidigt är det ett ämne som skrämmer. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker.

Vad kan göras?

Projektet KOOLT (KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse) har tittat på framgångsfaktorer för att främja teknikintresse och minska snedrekryteringen. Resultatet visar vikten av undervisning som kopplar teorin till verkligheten med vardagsnära experiment. En annan lärdom från projektet är betydelsen av förebilder. För att göra undervisningen konkret och levande behöver företag och de som arbetar där visa vad man kan använda matematiken till. Det blir extra viktigt för dem som inte har med sig detta hemifrån.

I en studie gjord av Lärarnas riksförbund bland matematiklärare rankas lärare med särskilda kunskaper i matematik högt. Bristen på specialistkompetens gör att många barn inte når målen. Men det handlar också om att ge fler möjlighet att upptäcka glädjen i matematiken och skaffa sig de kunskaper som är så viktiga för fortsatta studier men också för att tillvarata sina intressen i samhället.

Därför föreslår vi utöver de 105 nya undervisningstimmarna följande:

• Utöka möjligheten för högskolestuderande inom matematik och teknik att jobba som assistenter i grundskolan. De kan hjälpa till i undervisningen som extra stöd, hålla laborationer och hjälpa till med läxor efter skoltid. Då ökar inslagen av det som har positiv påverkan på snedrekryteringen: eleverna får roligare verklighetsnära undervisning och mer positiv syn på matte samtidigt som de får förebilder och en känsla för matematiken som verktyg i olika yrken. För studenternas del innebär det värdefulla kontakter, meriter och meningsfulla roliga arbetsuppgifter.

• Prioritera lärare med särskilda kvalifikationer i matematik. Detta är ett ansvar för både staten och kommunerna. För att fler elever ska nå målen, få en positiv bild av matte och sina egna möjligheter att lyckas i ämnet måste vi gå från ord till handling och anslå medel.

Vi måste se till att fler barn ges chansen att upptäcka och intressera sig för matematik. Det är både en demokratifråga och en fråga om Sveriges framtida konkurrenskraft. Om Sverige ska fortsätta konkurrera med kunskap och ligga i framkant är det inte hållbart med de låga resultaten i matematik.

För Norrbotten blir detta ännu tydligare då vi sett en strukturomvandling med en växande IT-bransch där matematik är en nyckelkompetens. Idag är matematik inte sällan sorterande där barn från hem utan studietradition går ut skolan utan matematisk rustning. Därför handlar höjda ambitioner inom matematik om den grundläggande demokratiska tanken att utjämna barns livschanser. Det är vi skyldiga våra barn.

Daniel Smirat, ledamot Sveriges Ingenjörer Norrbotten & vice ordförande kommunfullmäktige i Luleå (S)
Stefan Wänstedt, ordförande Sveriges Ingenjörer Norrbotten
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer 

Läs artikeln på kuriren.nu

Senaste nyheterna

Sveriges Innovationsriksdag

2017-04-24

Den 25 och 26 april samlas aktörer som jobbar med innovationsstöd för att diskutera hur vi skapar sysselsättning, smartare städer och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

2017-04-22

DEBATT I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen i manifestationen March for Science. Vi har ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle, skriver Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand med flera företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet.

Ny modell får småföretag att växa

2017-04-21

Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar pilotprojektet ”Den första ingenjören” som efter två år nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Projektet har bland annat resulterat i en ny arbetsmodell som också ska spridas över hela landet.

Mindre incitament och mer krångel

2017-04-20

De föreslagna förändringarna av 3:12-reglerna riskerar att hämma drivkraften hos många ingenjörer att starta och driva eget företag, menar Sveriges Ingenjörer i sitt remissvar till regeringen.

Leda innovation – nya möjligheter för FoU-chefer

2017-04-20

Höstens utbildningsprogram "Leda innovation", för den som ingenjör och chef med ansvar för innovation eller affärsutveckling, är redan fulltecknat. Men nu är det möjligt att göra intresseanmälan till nya utbildningstillfällen.